Tin hot

Title 18

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼a̼”̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼*̼*̼*̼ ̼m̼à̼y̼.̼”̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼C̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼”̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼”̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ị̼a̼”̼:̼ ̼“̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼”̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼?̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

D̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼. C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ả̼ ̼d̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼“̼t̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼á̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼o̼x̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼u̼a̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼O̼x̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼“̼1̼0̼0̼%̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼‘̼d̼ĩ̼ ̼v̼ã̼n̼g̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼