Tin hot

T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼k̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼

L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼V̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼”̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼”̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼”̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼T̼ờ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ự̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼