Tin giải trí

M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼“̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼”̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼”̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼T̼h̼.̼T̼h̼.̼B̼.̼

M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼)̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼

M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼H̼O̼T̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼q̼u̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼e̼w̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼T̼h̼.̼T̼h̼.̼B̼.̼ ̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Y̼p̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼n̼:̼ ̼“̼B̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼…̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼“̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼“̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼(̼!̼?̼)̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼T̼h̼.̼B̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼u̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼r̼á̼c̼”̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼