Tin hot

M̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼’̼b̼à̼ ̼H̼ỏ̼a̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼3̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ờ̼n̼ ̼d̼ợ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ẩ̼n̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼:̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼/ B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼‘̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼’̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼k̼h̼é̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼‘̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼̼̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼’̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼