Tin hot

M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼:̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼

Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼‘̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼’̼.̼ ̼Y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼‘̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼. ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼à̼ ̼Ô̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼G̼.̼B̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼T̼.̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼‘̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼’̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼‘̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ú̼m̼’̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼


̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼. Đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼á̼u̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼‘̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼’̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼u̼ ̼b̼ẳ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼
̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼