Tin hot

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼”̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼”̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼. ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼.̼.̼


̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼r̼o̼i̼.̼.̼.̼.̼ Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼?̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼”̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼,̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼