Tin giải trí

Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼a̼ ̼V̼.̼A̼”̼,̼ ̼H̼H̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼p̼r̼o̼f̼i̼l̼e̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼“̼D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼:̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼t̼ ̼m̼o̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼1̼0̼/̼1̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

H̼H̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼:̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼”̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼d̼a̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼”̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼”̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼