Tin giải trí

4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼

D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼”̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼”̼.̼ ̼Đ̼Ò̼N̼ ̼T̼H̼Ù̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼Q̼U̼Ỷ̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼ấ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼h̼ớ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼(̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼)̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼?̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼á̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼Đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼r̼ổ̼ ̼r̼á̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ó̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẽ̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼
̼G̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼n̼h̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼n̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼.̼
̼H̼ã̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼!̼”̼.̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼D̼Ừ̼N̼G̼ ̼L̼Ạ̼I̼ ̼Ở̼ ̼B̼Ạ̼O̼ ̼H̼À̼N̼H̼,̼ ̼Đ̼Â̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼G̼I̼Ế̼T̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼”̼c̼ă̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼l̼i̼c̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼.̼.̼

4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼…̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼Ế̼T̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼G̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼.̼.̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼”̼.̼
̼C̼Á̼I̼ ̼Á̼C̼ ̼P̼H̼Á̼T̼ ̼T̼R̼I̼Ể̼N̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼S̼Ự̼ ̼”̼I̼M̼ ̼L̼Ặ̼N̼G̼”̼
̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼”̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼”̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼”̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼?̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼.̼
̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼R̼e̼g̼a̼r̼d̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼o̼f̼ ̼O̼t̼h̼e̼r̼s̼”̼ ̼(̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼)̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼S̼u̼s̼a̼n̼ ̼S̼o̼n̼t̼a̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼”̼ ̼-̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼p̼h̼ù̼.̼